Langt tidsforløp til avsigelse av dom

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet), B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Dommere: Arntzen, Kallerud, Skoghøy, Indreberg, Matningsdal

De domfelte fikk ikke medhold i at lagmannsrettens dom skulle oppheves fordi dom først ble avsagt drøye seks måneder etter avsluttet ankeforhandling.

Den aktuelle straffesaken var relativt omfattende og gjaldt økonomisk kriminalitet. Arbeidet med dommen hadde blitt forsinket på grunn av sykdom. Høyesterett mente det forelå en saksbehandlingsfeil, men fant at det ikke er rimelig mulighet for at den lange tiden det tok før lagmannsretten avsa dom i saken, har virket inn på dommens innhold. Det ble blant annet lagt vekt på at dommen var svært grundig, og at muntlige bevis var blitt sammenholdt med til de omfattende og tidsnære skriftlige bevis.

Ankene ble forkastet.

Høyesterett har med denne dommen uttalt seg om vurderingstemaene i tilknytning til betydningen av tidsforløpet før domsavsigelse i saker av dette omfanget.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen