Lovanvendelse ved grov mishandling av datter, mens hun var 1-3 måneder gammel, og straffutmåling

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2345-A, (sak nr. 2016/1709), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Wikdahl)

Dommere: Endresen, Normann, Bergh, Bergsjø, Utgård

Tiltalte ble dømt etter straffeloven § 219 andre ledd, og straffen ble, etter fradrag for tilståelse, fastsatt til fengsel i to år og to måneder. 

Det var tale om et stort antall tilfeller der tiltalte på ulik måte hadde påført datteren smerte og ubehag, og der dette nettopp var siktemålet. Enkelte av handlingene var i seg selv grove. Blant annet hadde tiltalte forsettlig brukket en av datterens fingre. Ved vurderingen av om mishandlingen var grov, ble det lagt særlig vekt på at den var utøvet overfor et spedbarn. 

Ved bedømmelsen av om et forhold skal anses som grov mishandling, jf. straffeloven 1902 § 219 andre ledd, skal det legges vekt på grovheten i handlingen og varigheten. Dette utelukker ikke at det straffbare forhold kan bli ansett som grovt etter en mer sammensatt vurdering.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen