Materiale fra kommunikasjonskontroll av en samtale mellom to brødre tillatt brukt som bevis etter samtykke

Høyesteretts kjennelse 29. mars 2016, HR-2016-644-A, (sak nr. 2015/1868), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trond Høvik) mot A (advokat Jørgen Løvdal), Partsrett i saken: C (advokat John Christian Elden)

Dommere: Matheson, Arntzen, Ringnes, Utgård, Øie

Tiltalte var underlagt kommunikasjonskontroll på grunn av mistanke om narkotikavirksomhet. I en telefonsamtale bebreidet broren ham for å drive med slikt. Tiltalte kom da med truende uttalelser overfor broren. Avlyttingsmaterialet ble etter samtykke fra broren påberopt som bevis for narkotikavirksomhet og trusler.

Lovens utgangspunkt er at en nærstående ikke kan samtykke til at en avlyttet samtale med tiltalte kan oppbevares og benyttes som bevis mot ham. Høyesterett kom enstemmig til at det gjelder et svært begrenset unntak dersom den nærstående i samtalen har vært utsatt for en straffbar handling av den tiltalte.

Avgjørelsen klargjør rettsvirkningen av samtykke som grunnlag for å bruke avlyttingsmateriale som ellers er underlagt bevisforbud.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen