Miljøkriminalitet – feilrapportering av lakselus

Høgsterettsdom 9. desember 2016, HR-2016-2507-A, (sak nr. 2016/1391), straffesak, anke over dom 

Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Inge Svae-Grotli) mot Nord Senja Laks AS (advokat John Egil Bergem)

Dommarar: Noer, Bergh, Arntzen, Stabel, Matningsdal

Eit oppdrettsanlegg i Trøndelag blei dømt til å betale ei bot på 6 millionar kroner for diverse brot på reglane om tiltak mot lakselus. 

Oppdrettsselskapet var dømt som følge av handlingar gjorde av den tidlegare daglege leiaren i selskapet. Høgsterett kom til at selskapet, i tillegg til bota, ikkje skulle straffast ved å miste retten til å utnytte to oppdrettskonsesjonar i ein avgrensa tidsperiode. Eit vilkår for straff i form av eit slikt tap av rett er at omsynet til samfunnsvernet gjer det nødvendig, eit vilkår som Høgsterett meinte ikkje var oppfylt her.  

Saka gir rettleiing for utmåling av straff for selskap ved brot på miljølovgivinga, og da særleg vilkåra for å dømme til tap av rettar.

Les heile avgjerda

Til toppen