Omgjøring av samfunnsstraff til fengselsstraff

Høyesteretts dom 18. april 2016, HR-2016-799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Dommere: Webster, Sæbø, Ringnes, Tønder, Matningsdal

Høyesterett kom til at det er adgang til å gjøre deler av den subsidiære fengselsstraffen betinget ved omgjøring av samfunnsstraff til fengselsstraff ved vilkårsbrudd.

Domfelte hadde en rekke dommer bak seg, men var under rehabilitering og fikk dom for samfunnsstraff. Han brøt vilkårene og begikk også ny kriminalitet. Kriminalomsorgen oversendte omgjøringssaken for pådømmelse i tingretten sammen med de nye straffbare forholdene. Politiet unnlot å ta med omgjøringsbegjæringen og saken ble liggende i snaut to år. På grunn av liggetiden fikk domfelte en ny sjanse til å gjennomføre samfunnsstraffen. Også denne gangen brøt han vilkårene. Saken ble derfor sendt tingretten som omgjorde til fengselsstraff. Domfelte anket og lagmannsretten mente en del av fengselsstraffen måtte gjøres betinget pga. liggetiden. Høyesterett var enig i lagmannsrettens resultat, men med en annen begrunnelse.

Dommen avklarer at det er et snevert unntak fra hovedregelen om at hele den subsidiære fengselsstraffen må sones ved omgjøring av samfunnsstraff til fengselsstraff.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen