Omvendt voldsalarm – elektronisk kontroll med kontaktforbud som del av straffen etter grovt skadeverk i form av brannstiftelse

Høyesteretts dom 14. april 2016, HR-2016-783-A, (sak nr. 2015/1982), straffesak, anke over dom

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Dommere: Endresen, Sæbø, Noer, Tønder, Stabel

Domfelt som tidligere hadde krenket ilagt besøksforbud, ble dømt for å ha startet brann i huset tilhørende en av de fornærmede. Han var tidligere dømt til fengsel i 4 år for seksuelt misbruk av et mindreårig medlem av samme familie, og brannstiftelsen måtte sees som en videreføring av tidligere krenkelser overfor familien.

Lagmannsrettens dom på fengsel i to år, hvorav 6 måneder ble gjort betinget, og kontaktforbud med elektronisk kontroll, ble opprettholdt, men arealet for forbudssonen ble noe redusert.

Høyesterett la til grunn at forbudssonen etter omstendighetene kunne fastsettes basert på hva som ble funnet å være adekvat responstid for politiet.

Det påpekes for øvrig i dommen at det er behov for en avklaring av hvilke begrensninger i den alminnelige livsutfoldelse som kan bestemmes som del av ordningen med omvendt voldsalarm.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen