Produksjon av marihuana med profesjonelt preg – saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Dommere: Bårdsen, Falch, Kallerud, Stabel, Skoghøy

Høyesterett la til grunn at straffen for profesjonell produksjon av marihuana, med sikte på å frembringe en ferdig mengde plantestoff som med hensyn til virkestoff ville svare til omkring tre kilo hasj med vanlig styrkegrad, ville være omkring ett år og tre måneder fengsel. Straffen måtte imidlertid reduseres med fem måneder på grunn av domfeltes uforbeholdne tilståelse. En helt ekstraordinær liggetid – det var gått omkring to og et halvt år fra saken var ferdig etterforsket til det ble tatt ut tiltale – medførte dessuten at straffen måtte reduseres ytterligere, og settes så lavt som til fengsel i 60 dager, som i sin helhet måtte anses sonet gjennom utholdt varetekt. Det ble i denne forbindelse konstatert et klart brudd på retten til avgjørelse innen "rimelig tid" etter Grunnloven § 95 første ledd første punktum, jf. EMK artikkel 6 nr. 1.

Avgjørelsen har betydning for lovanvendelsen og straffutmålingen i saker om profesjonell tilvirkning av marihuana, og for betydning ved straffutmålingen av lang liggetid i kurante tilståelsessaker.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen