Rekkevidden av forbudet mot å drikke alkohol etter bilkjøring som kan lede til politietterforskning

Høyesteretts dom 30. august 2016, HR-2016-1836-A, (sak nr. 2016/980), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg)

Dommere: Matheson, Bull, Falch, Bergsjø, Indreberg

En bilfører ble frifunnet for å ha drukket alkohol etter å ha blitt stoppet i en fartskontroll.

Bilføreren hadde fått tillatelse til å gå fra kontrollstedet for å hente førerkortet sitt, som hun hadde glemt på en adresse like ved. Hun lot imidlertid være å gå tilbake og drakk i stedet en del vodka.

Høyesterett kom enstemmig til at det faktum tingretten hadde funnet bevist om situasjonen på kontrollstedet, innebar at politiet hadde truffet avgjørelse om at blod- eller utåndingsprøve ikke skulle tas da hun fikk gå for å hente førerkortet. Hun kunne derfor ikke straffes for det etterfølgende inntaket av alkohol.

Avgjørelsen avklarer at det ikke stilles noen formkrav til den avgjørelse politiet treffer etter vegtrafikkloven om ikke å ta blod- eller utåndingsprøve.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen