Samfunnsstraff ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom 5. februar 2016, HR-2016-286-A, (sak nr. 2015/1927), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan Tallaksen)

Dommere: Normann, Bergsjø, Noer, Indreberg, Øie

Høyesterett kom til at det var grunnlag for å anvende samfunnsstraff i en sak som gjaldt grov narkotikaforbrytelse.

Domfelte som er født i 1968, startet sitt narkotikaforbruk da han var rundt 20 år. Han var tidligere domfelt tre ganger for narkotikaforbrytelser i perioden 2002 til 2006. Etter soningen av den siste av dommen ble det iverksatt et behandlingsopplegg. Overtredelsene det nå skulle utmåles straff for, ble begått i 2013. Høyesterett la til grunn at domfelte på dette tidspunktet ikke var rehabilitert for sitt narkotikaproblem, og at han mens straffesaken hadde pågått, hadde gjennomgått en positiv utvikling som hadde brakt ham et markert skritt videre i retning av et rusfritt liv. Kombinasjonen av sterke rehabiliteringshensyn, domfeltes sårbarhet og lang saksbehandlingstid tilsa at det ble idømt samfunnsstraff.

Dommen gir veiledning for når samfunnsstraff kan idømmes ved grove narkotikaforbrytelser, jf. straffeloven 1902 § 28 a andre ledd "sterke grunner".

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen