Inhabilitet for lagrettemedlem

Høyesteretts dom 7. april 2016, HR-2016-739-A, (sak nr. 2015/2195), straffesak, anke over dom

A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor-Erik Høiskar)

Dommere: Normann, Utgård, Bårdsen, Arntzen, Øie

Høyesterett kom til at lagmannsrettens dom måtte oppheves, fordi anken til lagmannsretten var utferdiget av lagrettemedlemmets svoger.

Avgjørelsen har betydning for forståelsen av kravet i domstolloven § 106 nr. 7 "handler i saken for en part eller for påtalemyndigheten eller for fornærmede".

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen