Spørsmål om strafferettslig inndragning av utbytte etter domfellelse for markedsmanipulasjon

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Dommere: Kallerud, Stabel, Bårdsen, Falch, Skoghøy

Økokrim fikk ikke medhold i krav om inndragning av verdistigningen på domfeltes aksjer.

Årsaken til at domfeltes aksjer økte i verdi var regnskapsmanipulasjon i form av en fiktiv inntektspost som ville bli avdekket, og som bare kunne ha midlertidig betydning for verdsettelsen av aksjene. Det var tale om en forbigående kursoppgang uten noe grunnlag i den reelle økonomiske situasjonen i selskapet. Domfelte tok ingen skritt for å realisere verdiøkningen.

Høyesterett kom til at domfelte i dette særegne tilfellet ikke hadde oppnådd en reell berikelse som måtte inndras for å ivareta det overordnede hensynet bak utbytteinndragning – at ingen skal tjene på å begå straffbare handlinger.

Avgjørelsen trekker opp grensen for utbytteinndragning ved verdistigning av aksjer som følge av uriktig regnskapsførsel og markedsmanipulasjon.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen