Straff for å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av avhengighets- eller tillitsforhold

Høyesteretts dom 8. desember 2016, HR-2016-2492-A, (sak nr. 2016/1707), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen), B (advokat Arne Gunnar Aas)

Dommere: Bergsjø, Utgård, Endresen, Ringnes, Øie

En 65 år gammel mann fra Østlandet var i lagmannsretten dømt til fengsel i to år for å ha skaffet seg seksuell omgang med en 33 år yngre kvinne ved misbruk av avhengighets- eller tillitsforhold. Høyesterett var enig i lagmannsrettens lovanvendelse og forkastet anken over straffekravet. Oppreisningserstatningen ble økt fra 150 000 til 200 000 kroner. 

Domfelte innledet forholdet til kvinnen i 2000, da hun bare var 16 år gammel. Hun var et ensomt og sårbart barn med problemer hjemme, og hun fikk senere diagnosen Aspergers syndrom. Domfelte var i realiteten hennes viktigste omsorgsperson. Forholdet mellom dem varte i 12 år, og i denne perioden ble fornærmede stadig mer isolert. Hun tok abort i 2000 og fødte et barn i 2012 som hun ble fratatt omsorgen for. Høyesterett fant at lagmannsretten korrekt hadde lagt til grunn at domfelte skaffet seg den seksuelle omgangen i denne perioden ved å misbruke et avhengighets- og tillitsforhold. Ved vurderingen av oppreisningserstatningen la Høyesterett blant annet vekt på skadevirkningene og den lange varigheten på misbruket. 

Dommen gir veiledning for forståelsen av begrepene "avhengighetsforhold" og "tillitsforhold" i straffeloven 1902 § 193.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen