Straff for brudd på bestemmelser om minstepris ved omsetning av torsk

Høyesteretts dom 27. april 2016, HR-2016-895-A, (sak nr. 2015/2147), straffesak, anke over dom

Tjufjordbruket AS (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Fause)

Dommere: Sæbø, Falch, Tønder, Webster, Utgård

Norges Råfisklag hadde fastsatt minstepris for førstehåndsomsetning av blant annet torsk i medhold av fiskesalslagslova § 11. En fiskeproduksjonsbedrift med anlegg i Finnmark hadde forut for kjøp av rund torsk til minstepris inngått avtale om at fisken etter levering skulle sløyes for selgers regning. Dette medførte at selger måtte tilbakebetale deler av den mottatte minsteprisen. Dette ble ansett som en overtredelse av forbudet mot minstepris, som etter fiskesalslagslova § 22 er straffbart.

Dommen gir veiledning for vurderingen av straffansvar for overtredelse av bestemmelser etter fiskesalslagslova om minstepris ved førstehåndsomsetning av fisk.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen