Straff for langvarige seksuallovbrudd mot mindreårig datter begått før heving av straffenivået i 2010

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1454-A, (sak nr. 2016/575), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir)

Dommere: Matheson, Tønder, Endresen, Bull, Øie

Høyesterett kom enstemmig til at det ved straffutmålingen for en fars langvarige seksuallovbrudd mot mindreårig datter skulle tas utgangspunkt i en straff av fengsel i 7 år og 6 måneder. Handlingene var begått over seks år i perioden 1998–2004. Ved slike eldre handlinger kommer ikke det skjerpede straffenivået som ble innført i 2010 til anvendelse. Straffen skal etter tidligere avgjørelser da skje ved at det som følger av lovendringen tenkes borte.

Høyesterett presiserte at man ved den utmålte straffen ikke hadde gitt uttrykk for hva det reelle straffenivået vil være i dag for en tilsvarende forbrytelse begått etter lovendringen i 2010. 

Ettersom saken hadde ligget inaktiv hos politiet i 15 måneder og det også tok lang tid før påtalemyndigheten tok ut tiltale, ble det gitt en straffereduksjon på ett år. Den idømte straffen ble derfor fengsel i 6 år og 6 måneder.

Dommen gir veiledning for straffenivået for handlinger som er begått før straffskjerpelsene for seksuallovbrudd i 2010, men som kommer til pådømmelse etterpå.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen