Straff for legemsbeskadigelse med døden til følge og familievold

Høyesteretts dom 9. mars 2016, HR-2016-553-A, (sak nr. 2015/1963), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs)

Dommere: Bårdsen, Ringnes, Matheson, Endresen, Utgård

Høyesterett opprettholdt straffen på fengsel i ni år for en familiefar som hadde gjort seg skyldig i mishandling av fire små barn og ektefellen. Én av sønnene, som var tre år gammel, døde av hodeskader faren påførte ham. 

Dommen gir veiledning om straffenivået for sammenlignbare saker. 

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen