Straffeprosessloven § 344 begrenser ikke lagmannsrettens kompetanse

Høyesteretts dom 25. august 2016, HR-2016-1803-A, (sak nr. 2016/941), straffesak, anke over dom

 A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Dommere: Bårdsen, Noer, Bergh, Ringnes, Tønder

Høyesterett forkastet domfeltes anke over straffutmålingen. Det var i saken spørsmål om straffeprosessloven § 344, ved en anke over tingrettens straffutmåling som er fremmet til ankeforhandling, avskjærer lagmannsretten fra å endre straffen dersom det ikke foreligger et "åpenbart misforhold" mellom den straffbare handling og den straffen tingretten har fastsatt. Høyesterett konstaterte at loven ikke kan forstås slik at den begrenser lagmannsrettens kompetanse til å fastsette den straff den mener er den riktige. 

Dommen gir en nærmere avklaring av den funksjon straffeprosessloven § 344 har ved anke til lagmannsretten og til Høyesterett.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen