Strafferett - om gammel eller ny lov får anvendelse

Høyesteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1014-A, (sak nr. 2015/2348), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Dommere: Noer, Kallerud, Bull, Stabel, Utgård

Lagmannsrettens dom ble opphevet, da lagmannsretten hadde vurdert straffbarheten etter tidligere og ikke ny straffelov.

En norsk kvinne som bodde i Dubai var tiltalt for å ha begått straffbart heleri der. Spørsmålet var om hun kunne straffes i Norge, herunder om det var ny eller gammel straffelov som skulle anvendes. Etter straffeloven 2005 § 3 er det de reglene som er gunstigst for tiltalte som gjelder, når visse andre vilkår er oppfylt.

Lagmannsretten vurderte spørsmålet etter straffeloven av 1902. Etter den nye straffeloven av 2005 stilles det imidlertid strengere krav for domfellelse enn før. Det var da den nye loven som skulle vært anvendt, og dommen ble derfor opphevet.

Dommen gir veiledning for forståelsen av de nye reglene om norsk straffelovens virkekrets og for overgangsregelen i straffeloven av 2005
§ 3.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen