Straffutmåling for befatning med barnepornografi

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2357-A, (sak nr. 2016/1041), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Dommere: Normann, Bergh, Bergsjø, Endresen, Utgård

En mann ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for overtredelse av straffeloven 1902 § 204 a. 

Tiltalte hadde i en periode fra 1997 til 2014 gjort seg kjent med bilder som fremstilte seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserte barn ved å foreta planmessige søk på internett. Han hadde også aktivt distribuert slikt materiale til andre. I en periode fra 2013 til 2014 var han aktiv på og hadde i en periode en slags lederrolle på nettforumet Picpaste, hvor brukerne hadde delt lenker som viser seksuelle overgrep mot barn. Domfelte var ikke tiltalt for medvirkning til direkte seksuelle overgrep mot barn, men han hadde – særlig i dialog med andre – ofte forsøkt å få den annen part i dialogen til å fremskaffe og også ta bilder av overgrep blant annet mot samtalepartnerens egne barn. 

Dommen gir veiledning for utmåling av straff i saker som gjelder befatning med barnepornografi. Det fremkommer av dommen at tidligere rettspraksis – særlig i lys av den teknologiske utviklingen – ikke gir tilstrekkelig veiledning for straffutmålingen. Blant annet kunne mengden av det lagrede og beslaglagte materialet – i motsetning til tidligere – ikke stå sentralt som målestokk for handlingens grovhet. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen