Ungdomsstraff

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1365-A, (sak nr. 2016/763), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud)

Dommere: Kallerud, Sæbø, Falch, Endresen, Skoghøy

Høyesterett kom til at det ikke var grunnlag for å idømme den nye straffereaksjonen ungdomsstraff.

Saken ble behandlet og avgjort i sammenheng med sak 2016/544 hvor Høyesterett presiserte anvendelsesområdet for ungdomsstraffen, og trakk opp den øvre grensen for bruk av reaksjonen ved alvorlige seksuallovbrudd.

Også i denne saken var det straffbare forholdet for alvorlig til at det kunne forsvares å idømme ungdomsstraff. Den domfelte var bare 15 – 16 år på handlingstiden. Men han hadde begått gjentatte grove seksuelle overgrep, også forhold som likestilles med samleie, og ett tilfelle som i det minste lå tett opp til voldtekt. Overgrepene var begått mot en fornærmet på 5–6 år i hennes eget hjem over en periode på et års tid.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen