Ungdomsstraff

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1364-A, (sak nr. 2016/544), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland)

II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland)

Dommere: Kallerud, Sæbø, Falch, Endresen, Skoghøy

Høyesterett kom til at det ikke var grunnlag for å idømme den nye straffereaksjonen ungdomsstraff.

De to domfeltes alder – omkring 16 år på handlingstiden – talte isolert sett sterkt for å unngå fengsel. Men lovbruddet var så alvorlig at "hensynet til straffens formål" – slik dette vilkåret måtte forstås blant annet ut fra lovforarbeidene – med tyngde talte mot en reaksjon i frihet.

De domfelte hadde gjort seg skyldig i gruppevoldtekt med flere skjerpende omstendigheter overfor en mindreårig og særlig sårbar gutt.

Avgjørelsen presiserer anvendelsesområdet for ungdomsstraffen, og trekker opp den øvre grensen for bruk av reaksjonen ved alvorlige seksuallovbrudd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen