Vilkår for forvaring

Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2261-A, (sak nr. 2016/1345), straffesak, anke over dom

A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Dommere: Bergsjø, Bårdsen, Matheson, Bergh, Utgård

En 48 år gammel mann fra Troms ble idømt forvaring i tre år for trusler. Han var tidligere dømt for dobbeltdrap. 

Mannen ble i 1998 dømt for å ha drept to tilfeldige personer med kniv. Høsten 2014 ble han løslatt etter å ha sonet forvaringsdommen. Han fikk kort tid etter en kjæreste, men forholdet mellom dem tok slutt. Mannen fremsatte da trusler om å drepe den tidligere kjæresten, om selvdrap i hennes nærvær og om å drepe tilfeldige personer. Høyesterett kom til at det var en så nær sammenheng mellom drapshandlingene på 1990-tallet og den nye forbrytelsen, at vilkårene for forvaring var oppfylt. 

Dommen gir veiledning for forståelsen av straffeloven 1902 § 39 c nr. 2.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen