Tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse

Høyesteretts dom 23. mars 2018, HR-2018-572-A, (sak nr. 2017/1659), sivil sak, anke over dom,

Staten v/Utlendingsnemnda(Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen) mot A, B, C (advokat Vera Vikki)

Dommere: Falch, Matheson, Bull, Høgetveit Berg, Indreberg

Høyesterett kom til at et vedtak som tilbakekalte flyktningstatus (asyl) og oppholdstillatelse er ugyldig fordi Utlendingsnemnda (UNE) hadde anvendt utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e uriktig.

Saken gjaldt en mor og en datter fra Afghanistan som fikk asyl og midlertidig oppholdstillatelse i 2011. De bosatte seg på Dokka. Tillatelsen ble trukket tilbake året etter, da morens samboer kom til Norge.

Høyesterett bygget på at vilkårene for å tilbakekalle asyl ikke er et speilbilde av vilkårene for å innvilge asyl. For tilbakekall stilles det blant annet krav om at den endringen som har skjedd i hjemlandet, er "vesentlig og stabil". På den annen side oppstiller bestemmelsen intet krav til forholdsmessighet. 

Dommen gir veiledning om forståelsen av utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og flyktningkonvensjonen artikkel 1C nr. 5.   

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen