Krav om vederlagsjustering ved utførelsesentreprise

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-830-A, (sak nr. 18-156371SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Magne Sveen AS (advokat Ola Haugen), Maskinentreprenørenes Forbund (partshjelper) (advokat Are Hunskaar) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Andreas Rostveit)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Kallerud, Bergsjø, Ringnes

Høyesterett mente i motsetning til lagmannsretten at en entreprenør hadde krav på vederlagsjustering etter utførte sprengningsarbeider under en entreprisekontrakt med enhetspriser. Lagmannsrettens dom ble opphevet. 

En entreprenør inngikk kontrakt med Statens vegvesen om bygging av parsellen Lygna sør på Rv. 4 i Gran kommune. Ved prisingen av sprengningsarbeidene baserte entreprenøren seg blant annet på en arealopplysning i en prosess i konkurransegrunnlaget som direkte gjaldt «bergrensk».

Sprengningsarbeidene var beskrevet i en annen prosess. Arealopplysningen i prosessen om bergrensk var feil, og entreprenøren gjorde gjeldende at dette førte til at sprengningsarbeidene ble priset for lavt. 

Høyesterett ga entreprenøren medhold i at han hadde et vederlagskrav på dette grunnlaget. Det var ikke uforsvarlig av entreprenøren å bygge på arealopplysningen ved kalkylene. Arealopplysningen innebar en prosjekteringsfeil som Statens vegvesen hadde ansvaret for. 

Dommen gir veiledning om ansvars- og risikofordelingen i entreprisekontrakter. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen