Lovanvendelse og straffutmåling for innsendelse av uriktige opplysninger til Brønnøysundregistrene

Høyesteretts dom 26. september 2019, HR-2019-1788-A, (sak nr. 19-61738STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

I.
A (advokat Morten Kjensli) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen)

II.
Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen) mot A (advokat Morten Kjensli)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Ringnes, Østensen Berglund, Steinsvik

Domfelte hadde sørget for at det i samordnete meldinger til Foretaksregisteret og Enhetsregisteret ble gitt uriktige opplysninger om hvem som var styremedlemmer og daglig leder i seks aksjeselskaper. Personene som ble registrert i disse posisjonene var rene stråpersoner. Det var videre innsendt årsregnskap som var undertegnet av disse. 

Høyesterett kom til at dette rammes av straffebudet mot falsk forklaring i straffeloven 1902 § 166, alternativet å gi uriktige opplysninger til offentlig myndighet når opplysningen er «bestemt til å avgi bevis». Ved tolkningen av bestemmelsen uttalte Høyesterett at det er tilstrekkelig for å rammes av § 166 at opplysningene er ment å inngå som en naturlig del av beslutningsgrunnlaget for den offentlige myndighetens utøvelse av sine oppgaver. 

Ved straffutmålingen for dette forholdet viste Høyesterett til at det er av stor betydning for næringslivet og det offentlige at Foretaksregisteret og andre Brønnøysundregistre, gir korrekte opplysninger. Det bør derfor i alminnelighet reageres med en kort ubetinget straff allerede ved en enkelt falsk registermelding. I denne saken dreide det seg om 25 meldinger og regnskapsinnsendelser for flere selskaper. Dette kvalifiserte etter Høyesteretts syn til fengsel i syv til åtte måneder. 

Det ble utmålt en samlet straff for en rekke alvorlige overtredelser, blant annet merverdibedrageri og trygdebedrageri, og straffen ble satt til fengsel i to år og ni måneder. 

Dommen avklarer lovanvendelsen og straffutmålingen ved uriktig forklaring, som nå reguleres av straffeloven § 221, ved uriktige meldinger til Brønnøysundregistrene. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen