Fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. april 2019, HR-2019-818-U, (sak nr. 19-053759SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning 

A (advokat Kari Sofie Jacobsen), B (advokat Petter Alexander Clemetsen) mot X kommune (X kommune v/advokat Inger Lise Nakken)

Dommere: Ringnes, Falch, Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen