Spørsmål om et justeringskrav etter merverdiavgiftsloven skal godkjennes som massefordring i konkurs

Høyesteretts kjennelse 28. mai 2020, HR-2020-1129-A, (sak nr. 19-168837SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

REC Wafer Norway AS’ konkursbo (advokat Andreas Stang Lund) mot
Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Arne Johan Dahl)

Dommere: Øie, Falkanger, Bergsjø, Arntzen, Bergh

Et selskap investerte betydelige midler i en eiendom i Nordland for å utvikle den til et produksjonsanlegg. Selskapet fikk fradrag for inngående merverdiavgift, men gikk senere konkurs. Konkursboet solgte eiendommen et års tid etter konkursåpningen, noe som utløste et justeringskrav etter merverdiavgiftsloven § 9-2 tredje ledd. Spørsmålet var om justeringskravet skulle godkjennes som en massefordring i boet etter dekningsloven § 9-2.

Høyesteretts flertall på tre dommere var enig med lagmannsretten i at slike justeringskrav må godkjennes som massefordringer, og konkursboets anke ble forkastet. Flertallet la til grunn at denne typen justeringskrav oppstår ved boets salg av eiendommen, og at boet er ansvarlig for justeringsforpliktelsen. To dommere var uenige og stemte for at lagmannsrettens kjennelse skulle oppheves, men med noe ulik begrunnelse.

Kjennelsen gir veiledning om massefordringer i konkurs og justeringskrav etter merverdiavgiftsloven. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen