Den skatterettslige grensen mellom vedlikehold og påkostning: direkte fradrag eller avskrivning

Høyesteretts dom 22. oktober 2020, HR-2020-2018-A, (sak nr. 20-011264SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

Lyse Produksjon AS (advokat Finn Backer-Grøndahl), Energi Norge (partshjelper) (advokat Bendik Christoffersen) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (advokat Caroline Lund) (partshjelper)

Dommere: Webster, Noer, Bull, Bergh, Steinsvik

Høyesterett kom til at utgiftene til å forsterke en av landets største demninger, Svartevassdammen på grensen mellom Agder og Rogaland, ikke kunne trekkes fra direkte i kraftselskapets inntekt for de aktuelle årene som vedlikeholdsutgifter, men måtte avskrives over 67 år som en påkostning.

Forsterkningsarbeidene var nødvendige på grunn av nye og strengere krav til damsikkerhet. Arbeidene førte ikke til økt kraftproduksjon. I overensstemmelse med rettspraksis og juridisk teori om skillet mellom vedlikehold og påkostning, der det legges størst vekt på om eiendelen er tekniske eller fysisk endret i forhold til opprinnelig tilstand, kom Høyesterett likevel til at forsterkningsarbeidene måtte regnes som påkostninger som må avskrives. Det var ikke avgjørende at demningen etter forsterkningsarbeidene fortsatt holdt samme relative standard som den hadde gjort som ny, nemlig de høyeste sikkerhetskrav, når disse i mellomtiden var skjerpet og det ikke ellers forelå noe behov for tiltakene.

Dommen gir veiledning om den skatterettslige grensen mellom vedlikehold og påkostning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen