Innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert selskapsbonus på linje med fast ansatte

Høysteretts dom 2. november 2020, HR-2020-2109-A, (sak nr. 19-167507SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

A, B (advokat Karianne Rettedal), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Stig Åkenes Johnsen) mot Semco Maritime AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper)

Dommere: Øie, Skoghøy, Matheson, Bull, Steinsvik

Høyesterett kom enstemmig til at likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd gir innleide arbeidstakere samme rett til resultatbasert bonus som de fast ansatte, så lenge det dreier seg om vederlag for arbeid.

To innleide arbeidstakere hadde i en årrekke vært utleid til en offshorebedrift. Bedriften hadde en resultatbasert bonusordning for de fast ansatte. De innleide mente bemanningsforetakets plikt til å sikre dem minst de samme vilkår som de fast ansatte i innleieforetaket for så vidt gjaldt lønn, ga dem krav på at bemanningsforetaket utbetalte dem samme bonus som de ville fått om de hadde vært fast ansatt i innleieforetaket.

Høyesterett kom til at «lønn» i likebehandlingsregelens forstand er vederlag for arbeid. Den aktuelle bonusordningen var en form for resultatlønnsordning og en del av innleieforetakets samlede system for vederlag for arbeid. Likebehandlingskravet førte derfor frem.

Avgjørelsen avklarer hvordan lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd bokstav f skal forstås. og at også resultatbaserte bonusordninger på virksomhetsnivå kan være lønn i lovens forstand.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen