Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Høyesteretts dom 27. oktober 2020, HR-2020-2060-A, (sak nr. 20-87995SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Staten v/Skatteetaten (advokat Simen Skjold Søgaard) mot VS Stein AS (advokat Ivan Skjæveland)

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer, Bergh, Østensen Berglund

Et vedtak fra Skatt Vest om tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift ved overføring av infrastrukturtiltak til en fylkeskommune ble opprettholdt.

I forbindelse med utvidelse av et steinbrudd i Sandnes, ble VS Stein AS pålagt å utføre og bekoste ulike arbeider på fylkesveien i det aktuelle området. Byggetiltaket ble deretter overdratt til Statens vegvesen, som administrerer fylkesveiene på vegne av Rogaland fylkeskommune. Ved utførelsen av arbeidene hadde VS Stein AS, som driver avgiftspliktig virksomhet, løpende ført inngående merverdiavgift til fradrag.

Høyesterett kom til at det forelå en overdragelse av kapitalvarer etter merverdiavgiftsloven, slik at selskapet pliktet å tilbakeføre fradragsført merverdiavgift etter reglene om justering i merverdiavgiftsloven kapittel 9. Det var uten betydning at byggetiltaket i hovedsak var utført på fylkeskommunens grunn, og at enkelte deler ble fullført etter overtakelse. Justeringsplikten inntrer ved fristen for innlevering av omsetningsoppgave for den terminen hvor overdragelse skjer. Plikten kan imidlertid unnlates dersom det inngås en justeringsavtale mellom overdrageren og mottakeren. En slik avtale var inngått 17 måneder etter at overdragelsen hadde funnet sted. Høyesterett kom til at justeringsavtaler må inngås innen oppgavefristen for overdragelsesterminen. Avtalen var dermed inngått for sent og uten betydning for justeringsplikten som påhvilte VS Stein AS.

Saken gir veiledning for forståelsen av merverdiavgiftsloven §§ 9-2 og 9-3.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen