Hatefulle ytringer på Facebook 1

Høyesteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-184-A, (sak nr. 19-104841STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Laila Kjærevik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Dommere: Møse, Falkanger, Kallerud, Falch, Østensen Berglund

En person hadde skrevet følgende i et kommentarfelt på Facebook om en samfunnsdebattant: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakkelakk.»

Høyesterett kom til at ytringen rammes av straffeloven § 185 om hatefulle ytringer. Den alminnelige leser vil oppfatte den som en svært grov krenkelse, med referanse til hudfarge og derved etnisk opprinnelse.

Høyesterett fastsatte straffen til betinget fengsel i 24 dager og en bot på kr 25 000. Det var ikke grunnlag for ubetinget fengsel, slik lagmannsretten hadde kommet til, og som påtalemyndigheten hadde argumentert for.

Dommen gir dels veiledning om grensene for hvilke ytringer som rammes av straffeloven § 185, og dels om straffenivået ved slike lovbrudd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen