Arbeidsrett – oppsigelse i prøvetid

Høyesteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-605-A, (sak nr. 20-158072SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Øyvind Hasli-Nielsen) mot X AS (advokat Eivind Arntsen)

Dommere: Webster, Matheson, Noer, Arntzen, Steinsvik

Høyesterett kom til at oppsigelsen av en servitør i prøvetiden var ugyldig. Oppsigelsen var begrunnet med manglende pålitelighet som følge av at mannen hadde gitt villedende opplysninger da han søkte stillingen.

Mannen fikk jobb som servitør ved en bedre restaurant i Oslo, uten å opplyse at han rett forut for dette hadde blitt avskjediget ved en annen, lignende restaurant på grunn av samarbeidsproblemer og beskyldninger om trusler mv. Denne avskjedigelsen ble seinere kjent ugyldig i rettskraftig dom fra Oslo tingrett.

Høyesterett tok utgangspunkt i at en arbeidssøker ikke kan gi direkte villedende informasjon om seg selv og tidligere arbeidsforhold. Samtidig vil arbeidssøker ha rett til primært å trekke fram det som taler til sin fordel. En eventuell opplysningsplikt vil først og fremst avhenge av om informasjonen gjelder spørsmål om faglige kvalifikasjoner og arbeidserfaring av direkte betydning for arbeidssøkers egnethet for arbeidet.

Dersom arbeidssøker har holdt tilbake opplysninger som han måtte forstå var vesentlige for arbeidsgiver, og tilbakeholdelsen etter en helhetsvurdering må anses klart illojal fra arbeidssøkers side, kan det etter Høyesteretts syn lede til oppsigelse på grunn av manglende pålitelighet. Avgjørelsen må ta utgangspunkt i den kontraktsmessige lojalitetsplikten til arbeidsgiver og arbeidssøker, men må tilpasses det grunnleggende hensynet at arbeidstakere skal ha mulighet til å få en ny sjanse, og at det primært er forhold av direkte betydning for søkers faglige kvalifikasjoner som arbeidssøker må opplyse om.

Dommen har betydning for arbeidssøkeres opplysningsplikt og for adgangen til å gå til oppsigelse i prøvetid som følge av manglende opplysninger fra arbeidssøkers side.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen