Odelsrett etter brutt samboerskap

Høyesteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1074-A, (sak nr. 18-177508SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

A (advokat Audun Gjøstein) mot B (advokat Knut Westrum)

Dommere: Indreberg, Matheson, Bergsjø, Arntzen, Thyness 

Saken gjaldt spørsmålet om en mann hadde ervervet odelsrett til et gårdsbruk i Eidsvoll kommune. Høyesterett ga ham medhold i at hevdstiden var fullført, og at han dermed hadde odelsrett. 

Mannen hadde eid eiendommen sammen med samboeren fra 1996 til 2006, før han overtok som eneeier etter at samboerforholdet ble brutt. Eiendommen ble solgt ved tvangssalg i 2017, og mannen fremmet da krav om odelsløsning.

Høyesterett kom til at samboertiden fra 1996 til 2006 måtte tas med ved beregning av hevdstiden, selv om samboere først ved en lovendring i 2009 fikk rett til samodling. 

Dommen gir veiledning om forståelsen av odelsloven § 15 fjerde ledd og overgangsreglene som ble gitt ved innføringen av bestemmelsen.

Les avgjørelsen i sin helhet