Betenkning etter Grunnloven § 83 – Høyesterett åpner for skriftlige innlegg

Stortinget vedtok 17. desember 2020 å innhente en betenkning i medhold av Grunnloven § 83 med følgende spørsmål:

«Kan Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke?» 

Etter gjeldende rett foreligger det ingen prosessuelle regler som regulerer Høyesteretts behandling av betenkninger etter Grunnloven § 83. I likhet med hva som tidligere er blitt gjort når Stortinget har innhentet betenkninger fra Høyesterett, vil betenkningen bli avgitt på bakgrunn av skriftlig behandling og av en samlet Høyesterett.

For å legge forholdene til rette for at ulike syn på spørsmålet kommer til uttrykk og dermed bidra til en så god opplysning av saken som mulig, har Høyesterett besluttet å åpne for at interesserte kan inngi skriftlig innlegg i saken etter mønster fra bestemmelsen i tvisteloven § 15-8 om skriftlig innlegg til belysning av allmenne interesser. Det åpnes også for at andre interesserte enn de som er nevnt i tvisteloven § 15-8 første ledd bokstav a (foreninger og stiftelser) og b (offentlige organer) kan inngi skriftlig innlegg. Innlegg kan om ønskelig inngis ved advokat.

Skriftlige innlegg sendes til post@hoyesterett.no innen 29. januar 2021.

Innleggene vil bli publisert på Høyesteretts nettsider.

Til toppen