Nyheter

Informasjon om gjennomføring av rettsmøter som fjernmøte og skriftlig behandling i Høyesterett

Informasjon om gjennomføring av rettsmøter som fjernmøte og skriftlig behandling i Høyesterett

Av smittevernhensyn blir det inntil videre ikke avholdt muntlige ankeforhandlinger i Høyesteretts Hus. For å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av Covid-19 har Høyesterett mulighet til å avholde rettsmøter som fjernmøter eller avgjøre saker etter skriftlig behandling. For å unngå utsettelser vil Høyesterett i alle saker som er tillatt fremmet vurdere om alternative behandlingsformer kan benyttes.

Høyesterett har utarbeidet et supplement til Advokatveiledningen med retningslinjer for gjennomføring av rettsmøter som fjernmøte og skriftlig behandling.

Les hele saken
Plenumsbehandling av klimasøksmål

Plenumsbehandling av klimasøksmål

Høyesteretts ankeutvalg tillot 20. april 2020 fremmet anken fra Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden over Borgarting lagmannsretts dom 23. januar 2020 i sak nr. 18-060499ASD-BORG/03 mot staten v/Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon opptrer som partshjelpere til fordel for Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden.

Saken skal avgjøres av Høyesterett i plenum, jf. domstolloven § 5 fjerde ledd siste punktum og § 6 andre ledd.

Les hele saken
Ankeforhandlinger som fjernmøte i Høyesterett

Ankeforhandlinger som fjernmøte i Høyesterett

Høyesterett gjennomførte fredag 17. april 2020 for første gang en ankeforhandling som fjernmøte.  

Saken gjaldt straffutmåling for forsikringsbedrageri. Dommerne i saken var justitiarius Øie og dommerne Falkanger, Noer, Bergsjø og Bergh. Forsvarer var advokat Frode Sulland, og aktor var statsadvokat Tomasz Edsberg. Ankeforhandlingen ble gjennomført i et virtuelt møterom i stedet for i Høyesteretts Hus. Saken ble prosedert på samme måte som om den hadde gått i rettssalen, men uten bruk av rettskapper. Justitiarius har besluttet at det ikke skal benyttes rettskapper i fjernmøter.

Les hele saken
Høyesterett utsetter muntlige ankeforhandlinger

Høyesterett utsetter muntlige ankeforhandlinger

Høyesterettsjustitiarius har som følge av situasjonen med spredning av koronavirus og de tiltak som er iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning, besluttet å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra og med fredag 13. mars og til og med torsdag 26. mars 2020. Denne perioden kan bli forlenget. Ankeforhandlinger i saker der utsettelse ikke er forsvarlig, vil likevel bli gjennomført. Prosessfullmektigene i de sakene som nå utsettes blir kontaktet.

Les hele saken
Til toppen