Nyheter

Ledig stilling som sekretær i Administrativ eining

Høgsterett er den øvste domstolen i landet og har som hovudoppgåve å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høgsterett blir leidd av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommarembete, eitt embete som direktør, ein assisterande direktør, 25 andre juriststillingar og 24 stillingar innan administrasjon og sakshandsaming. Det juridiske og administrative støtteapparatet i Høgsterett blir...

Fast offentleg forsvarar ved Høgsterett

Høgsterett er den øvste domstolen i landet og har som hovudoppgåve å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høgsterett blir leia av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommarembete, eit embete som direktør, ein assisterande direktør, 25 andre juriststillingar og 22 stillingar innan administrasjon og saksbehandling. Det juridiske og administrative støtteapparatet i Høgsterett blir le...

Advokatforum 2019

Høyesterett inviterer til Advokatforum torsdag 10. oktober 2019 kl. 16 - 18

Høyesterett besøker Vestfold 23. til 25. september 2019

Siden Høyesterett har hele Norge som rettskrets, besøker Høyesterett hvert år et av landets fylker. Formålet er å møte mennesker og institusjoner landet rundt og samle kunnskap om regionale forhold innenfor offentlig og privat sektor.

Kurs for advokater

14. oktober 2019 holder høyesterettsdommerne Bergljot Webster og Per Erik Bergsjø kurs i saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Utnevnelse av ny direktør i Høyesterett

Bente Johanne Kraugerud er i Statsråd 9. august 2019 utnevnt til direktør i Høyesterett. Gunnar Bergby, som har vært Høyesteretts direktør i 25 år, går av for aldersgrensen per 1. september 2019.

Ambassadørbesøk

Høyesterett inviterte onsdag 5. juni for første gang hele korpset av utenlandske ambassadører til Norge.

Eiendomskatten i Oslo

Høyesterett behandler 27.–29. mai 2019 ankesak mellom Oslo kommune og John Sverre Svendsen (grupperepresentant) mfl. KS opptrer som partshjelper for kommunen. Saken gjelder gruppesøksmål om eiendomsskatt i Oslo kommune for 2016.

Sak overført til storkammer

Høyesterett besluttet 3. mai 2019 å overføre behandlingen av sak om gyldigheten av vedtak om bortvisning på grunn av manglende oppholdsrett i Norge til forsterket rett.

Nye møterettsadvokater

Justitiarius Toril Marie Øie inviterte 27. mars 2019 til en mottakelse i Høyesteretts hus for advokater som fikk møterett i 2018

Nye høyesterettsdommere

Kongen i statsråd har utnevnt advokat Erik Thyness og lagdommer Kine Elisabeth Steinsvik til dommere i Høyesterett.