Nyhetsarkiv 2020

Sak om virksomhetsoverdragelse strømmes på nettet

Sak om virksomhetsoverdragelse strømmes på nettet

Høyesterett behandler 9. til 11. juni 2020 sak nr. 19-152294SIV mellom ISS Facility Services AS og 61 renholdsmedarbeidere som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS i forbindelse med at renholdsarbeidet ble satt ut på anbud. NHO er partshjelper for arbeidsgiver, mens Norsk tjenestemannslag er partshjelper for arbeidstakerne. Høyesterett skal blant annet ta stilling til hvilke rettigheter og plikter som overføres ved virksomhetsoverdragelse fra arbeidsgiver i offentlig sektor til arbeidsgiver i privat sektor.

Les hele saken
Plenumsbehandling av klimasøksmål

Plenumsbehandling av klimasøksmål

Høyesteretts ankeutvalg tillot 20. april 2020 fremmet anken fra Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden over Borgarting lagmannsretts dom 23. januar 2020 i sak nr. 18-060499ASD-BORG/03 mot staten v/Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon opptrer som partshjelpere til fordel for Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden.

Saken skal avgjøres av Høyesterett i plenum, jf. domstolloven § 5 fjerde ledd siste punktum og § 6 andre ledd.

Les hele saken
Ankeforhandlinger som fjernmøte i Høyesterett

Ankeforhandlinger som fjernmøte i Høyesterett

Høyesterett gjennomførte fredag 17. april 2020 for første gang en ankeforhandling som fjernmøte.  

Saken gjaldt straffutmåling for forsikringsbedrageri. Dommerne i saken var justitiarius Øie og dommerne Falkanger, Noer, Bergsjø og Bergh. Forsvarer var advokat Frode Sulland, og aktor var statsadvokat Tomasz Edsberg. Ankeforhandlingen ble gjennomført i et virtuelt møterom i stedet for i Høyesteretts Hus. Saken ble prosedert på samme måte som om den hadde gått i rettssalen, men uten bruk av rettskapper. Justitiarius har besluttet at det ikke skal benyttes rettskapper i fjernmøter.

Les hele saken
Høyesterett utsetter muntlige ankeforhandlinger

Høyesterett utsetter muntlige ankeforhandlinger

Høyesterettsjustitiarius har som følge av situasjonen med spredning av koronavirus og de tiltak som er iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning, besluttet å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra og med fredag 13. mars og til og med torsdag 26. mars 2020. Denne perioden kan bli forlenget. Ankeforhandlinger i saker der utsettelse ikke er forsvarlig, vil likevel bli gjennomført. Prosessfullmektigene i de sakene som nå utsettes blir kontaktet.

Les hele saken
Til toppen