Fire barnevernssaker skal behandles i storkammer

Høyesteretts ankeutvalg har nylig henvist fire saker om barnevern til behandling i Høyesterett. Justitiarius har 22. oktober 2019 besluttet at sakene skal behandles i storkammer.

Den ene saken gjelder anke over dom om omsorgsovertakelse og omfanget av samvær, mens de tre øvrige sakene gjelder anke over beslutninger om ikke å gi samtykke til ankebehandling i lagmannsretten. Felles for sakene er at det er argumentert med EMDs storkammerdom 10. september 2019 Strand Lobben mfl. mot Norge eller at saken ellers har berøringspunkter mot Strand Lobben-dommen.

Ved behandling i storkammer settes Høyesterett med elleve dommere i stedet for fem, som er det vanlige. Behandling i storkammer kan etter loven besluttes i saker av «særlig viktighet».

Sakene vil bli behandlet i sammenheng. De er foreløpig ikke berammet, men vil bli prioritert og behandlet så raskt som hensynet til forsvarlig saksbehandling gjør det mulig.

De fire sakene er 19-131274SIV-HRET, sak nr. 19-135171SIV-HRET, sak nr. 19-140764SIV-HRET og sak nr. 19-142877SIV-HRET.