Høyesterett i storkammer behandler 4. - 7. februar 2020 fire barnevernssaker

Høyesteretts ankeutvalg har henvist fire saker om barnevern til behandling i Høyesterett. Justitiarius besluttet 22. oktober 2019 at sakene skal behandles i storkammer.

Den ene saken gjelder anke over dom om omsorgsovertakelse og omfanget av samvær, mens de tre øvrige sakene gjelder anke over beslutninger om ikke å gi samtykke til ankebehandling i lagmannsretten. Felles for sakene er at det er argumentert med EMDs storkammerdom 10. september 2019 Strand Lobben mfl. mot Norge eller at saken ellers har berøringspunkter mot Strand Lobben-dommen.

Ved behandling i storkammer settes Høyesterett med elleve dommere i stedet for fem, som er det vanlige. Behandling i storkammer kan etter loven besluttes i saker av «særlig viktighet».

Sakene er berammet 4. - 7. februar 2020 og vil bli behandlet i sammenheng.

De fire sakene er 19-131274SIV-HRET, sak nr. 19-135171SIV-HRET, sak nr. 19-140764SIV-HRET og sak nr. 19-142877SIV-HRET.