Informasjon fra Høyesterett

Fra domsavsigelsen i asylsaken desember 2012. Foto: Høyesterett

Høyesterett er landets øverste domstol og dømmer i siste instans. Høyesterett er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere rettsinstanser.

Høyesteretts hovedoppgave er å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesteretts rolle i samfunnet skal synliggjøres ved aktiv informasjon, innsyn i og åpenhet om domstolens virksomhet.

 

Målgrupper for Høyesteretts informasjonsvirksomhet

  • Massemediene
  • Allmennheten
  • Juridiske fagmiljøer 

Mål for informasjonsvirksomheten

Høyesterett avgjør prinsipielt viktige rettstvister og straffesaker. Daglig avgjøres spørsmål av betydning for samfunnet og den enkelte.

Formålet med informasjonsvirksomheten er å bidra til åpenhet og innsyn i Høyesteretts virksomhet – og ikke minst gi kunnskap om og forståelse av de avgjørelser som treffes. 

Den rettsoppfatning som Høyesterett bygger sine avgjørelser på, skal følges i senere saker. Det er derfor av avgjørende betydning at avgjørelsene umiddelbart gjøres allment kjent og lett tilgjengelige.

Befolkningens tillit til domstolene og Høyesterett forutsetter åpenhet om virksomheten og vilje til å gi informasjon. Henvendelser og spørsmål til Høyesterett vil bli besvart så snart som mulig. 

Virkemidler i informasjonsvirksomheten

Internett og elektronisk basert kommunikasjon er den primære informasjons- og kommunikasjonskanalen mellom Høyesterett og målgruppene.

Høyesterett skal så langt det er mulig, føre et enkelt og klart språk som kan forstås av alle målgrupper.

Informasjon til massemediene

Høyesterett skal på eget initiativ informere massemediene om nye avgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum. Så snart partene er orientert, publiseres avgjørelsene sammen med et sammendrag, på Høyesteretts nettsider, www.hoyesterett.no. Avgjørelsene distribueres i tillegg via epost til de journalister og redaksjoner som har bedt om det. Det samme gjelder informasjon om anker som er henvist til behandling i avdeling. Oversikten over henviste saker på Høyesteretts nettsider oppdateres fortløpende.Dette gjelder også oversikten over saker som skal opp til behandling.

Pressen mottar ved epost informasjon og påminnelse om særlig viktige kommende saker, og orienteres i god tid om plenumssaker, storkammersaker og andre saker som antas å ha bred interesse.

I saker med stor medieoppmerksomhet avtales prosedyre for fotografering og filming på forhånd. I tråd med Høyesteretts ønske om åpenhet, vil retten der ikke særlige forhold er til hinder for det, videreføre praksis med å tillate radio og TV-overføring fra rettssaker. 

Høyesteretts nettsider er det sentrale element i domstolens kommunikasjon. I tillegg til avgjørelsene publiseres her informasjon om dommerne, saksforberedelse og ankeforhandlingen, nøkkeltall fra saksbehandlingen og Høyesterett og Høyesteretts Hus. 

Medienes behov for rask og presis informasjon stiller særlige krav til Høyesteretts informasjonsvirksomhet. De juridiske spørsmål som skal opp til behandling, er ofte kompliserte, og nyhetsredaksjonene og journalistene kan ha behov for veiledning om hva en avgjørelse innebærer. Høyesterett vil søke å etterkomme dette behovet. 

Trådløse internettsoner er tilgjengelige for pressen i begge rettssaler med tilstøtende rom og i resepsjonen. Her finnes også informasjon om dagens og kommende dagers saker. 

I januar hvert år inviteres pressen til frokostmøte. Her deltar justitiarius og flere av dommerne i tillegg til direktør, assisterende direktør, utredningsleder og informasjonsrådgiver. Justitiarius supplert av dommerne går igjennom noen av de viktigste sakene fra året som er gått og i året som kommer. Formålet er å bidra til åpenhet og god dialog med redaksjonene og journalistene. Det legges opp til et uformelt møte med meningsutveksling. Journalister fra hele landet kan delta, og det tilbys i tillegg omvisning i Høyesteretts Hus.

Informasjon til allmennheten

Høyesteretts nettsider er det sentrale element i domstolens kommunikasjon med allmennheten. Her finnes informasjon på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Nettsidene inneholder som nevnt ovenfor, i tillegg til avgjørelsene, informasjon om Høyesteretts virksomhet og drift. 

Høyesteretts avgjørelser har stor betydning, og allmennheten må gis enkel tilgang til disse. I tillegg til alle begrunnede avgjørelser fra ankeutvalget publiseres alle avgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum sammen med et sammendrag, på Høyesteretts nettsider. 

Spørsmål og henvendelser fra allmenheten vil bli besvart så snart som mulig på en enkel og forståelig måte. Høyesterett kan ikke gi råd eller svare på konkrete rettsspørsmål. Høyesterett kan heller ikke kommentere avgjørelser som er avsagt.

Alle som ønsker det kan følge Høyesterett på Twitter og motta informasjon om viktige saker og nye avgjørelser, https://twitter.com/@hoyesterett_no 

Gjennom året tilbys på forespørsel omvisninger og besøk i Høyesteretts Hus, fortrinnsvis for grupper på ti personer eller mer. Her gis orientering om Høyesteretts virksomhet og drift, historikk om Høyesteretts Hus og generell informasjon om det norske rettsvesenet. Man får en omvisning i rettssalene, møtesalen og i Høyesteretts bibliotek. 

Høyesterett inviterer hvert år til åpen dag. Dagen legges til nærmeste lørdag til den internasjonale markeringsdagen The European Day for Civil Justice som markeres i oktober hvert år. Gjennom annonser i dagspressen inviteres publikum til å besøke og til å bli nærmere kjent med landets høyeste domstol. De som ønsker det kan delta på en omvisning i Høyesteretts Hus. 

Informasjon finnes også i Høyesteretts brosjyre. Denne er tilgjengelig på Høyesteretts nettsider og i resepsjonen og foreligger på bokmål, nynorsk og engelsk. Her gis en kortfattet orientering i ord og bilder om Høyesteretts Hus og saksbehandlingen i Høyesterett. Det er i tillegg laget en informasjonsbok om Høyesterett. Denne er publisert på Høyesteretts nettside.

Informasjon til de juridiske fagmiljøene

De juridiske fagmiljøene ivaretas i stor grad via Høyesteretts nettsider.

Her publiseres alle nye avgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum samt begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg. Sammendrag av alle avgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum foreligger elektronisk tilbake til januar 2000. Fra januar 2008 er avgjørelsene publisert i sin helhet. 

Så snart avgjørelsene foreligger, oversendes de blant annet til Norsk Retstidende og Lovdata. Disse igjen publiserer avgjørelsene for sine brukergrupper. Henvendelser og spørsmål fra de juridiske fagmiljøene om avgjørelsene eller Høyesteretts virksomhet for øvrig, besvares i den grad det lar seg gjøre og så raskt som mulig. 

Dommere ved alle landets domstoler kan abonnere på nye avgjørelser dersom de ønsker det.
Tilsvarende tjeneste får men ved å følge Høyesterett på Twitter https://twitter.com/@hoyesterett_no Her sendes alle avgjørelser fra avdeling samt begrunnede avgjørelser fra ankeutvalget ut umiddelbart etter votering. På Instagram legges ut informasjon om kommende ankesaker, besøk til domstolen, representasjon og andre viktige sider av virksomheten.

Sentrale avgjørelser på områder der menneskerettigheter og EU/EØS-spørsmål er berørt, publiseres under eget menyvalg på Høyesteretts internettsider. 

I tillegg til de nordiske domstolene, samarbeider Høyesterett internasjonalt med blant andre Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union, International Association of Supreme Administrative Jurisdictions, Association of the Councils of State and the Supreme Administrative Jurisdictions of EU (ACA-Europe), Conference of European Constitutional Courts, The European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), samt International Association of Tax Judges (IATJ). Disse mottar på forespørsel relevante avgjørelser fra Høyesterett. 

De juridiske fagbladene Advokatbladet og Juristkontakt mottar informasjon på lik linje med pressen for øvrig. Det har fra disse redaksjonene også fremkommet ønske om redegjørelse og intervju om virksomheten i Høyesterett. Det er lagt vekt på å imøtekomme dette. Dette er publikasjoner som i stor grad leses av jurister over hele landet, og temaartikler og informasjon om Høyesterett og virksomheten forøvrig når her store deler av de juridiske fagmiljøene.

Høyesterett, september 2019

Til toppen