Barnerett. Om det av hensyn til barnets beste kan gjøres unntak fra barnets rett til å bli hørt.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 31. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 12. april 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Knut Gunnar Brindem)

mot

X kommune
(X kommune v/advokat Knut Jørgen Johansen)

B
(advokat Olav Sylte)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-078205SIV-HRET

 

Til toppen