Erstatningsrett. Om krav om erstatning etter ugyldig forvaltningsvedtak. Spørsmål om statens ansvar for ulovhjemlet myndighetsutøvelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 19. august 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 11. april 2019 skal behandles i Høyesterett.

Frøybas AS
(advokat Ole Rasmus Asbjørnsen)

mot

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-099584SIV-HRET

Til toppen