Finansrett. Om ulike spørsmål knyttet til aktiv fondsforvaltning

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 30. august 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 8. mai 2019 skal behandles i Høyesterett.

Dnb Asset Management AS
(advokat Frode Andersen Innjord)

mot

Andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge
(advokat Jens-Henrik Lien og advokat Steinar Mageli)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-103417SIV-HRET

Til toppen