Prosess. Om meddommers habilitet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. mai 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. mars 2019 skal behandles i Høyesterett. 

A (advokat Ole Richard Holm-Olsen)

mot

Påtalemyndigheten  

Saksnummeret i Høyesterett er 19-053595STR-HRET

Til toppen