Merverdiavgiftsrett. Om en stiftelse som tilbyr videregående opplæring har krav på kompensasjon for merverdiavgift. Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 27. august 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 21. mai 2019 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Skattedirektoratet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup)

mot

Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College
(advokat Erlend Øen)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-104671SIV-HRET

Til toppen