Strafferett. Om straffutmåling for unndragelse av merverdiavgift og grovt skattesvik. Merverdiavgiftsloven § 21-4 andre ledd andre straffalternativ og straffeloven (2005)§ 379 jf. § 378

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. mai at anke over Gulating lagmannsretts dom 12. mars 2019 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Håkon Velde Nordstrøm)                 

mot                 

Påtalemyndigheten  

Saksnummeret i Høyesterett er 19-061679STR-HRET

Til toppen