Strafferett. Om det er grunnlag for straffansvar for passiv medvirkning til mishandling i nære relasjoner. Straffeloven § 282 og § 283.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. august 2019 at anke over Frostating lagmannsretts dom 9. april 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Anders Kjøren)

mot 

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-113080STR-HRET

Til toppen