Utlendingsrett. Om forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning i et tilfelle hvor mor har begått alvorlige brudd på utlendingsloven og har omsorg for mindreårige barn.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 27. juni 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 8. april 2019 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus) 

mot 


(advokat Arild Karl Humlen) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-083349SIV-HRET

Til toppen