Plan- og bygningsrett og erstatningsrett. Om ansvarlig søkers plikter etter plan- og bygningsloven og deliktansvar overfor privat tredjeperson ved eventuelt pliktbrudd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. juli 2019 at anke over Frostating lagmannsretts dom 25. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Solem Arkitektur AS 
(advokat Gunnar Sørlie)
Arkitektbedriftene i Norge (partshjelper)
(advokat Steffen Asmundsson) 

mot 

Tommy Øvsthus Engvik m.fl.
(advokat Dag Herrem) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-086589SIV-HRET

Til toppen