Petroleumsrett. Om morselskapsgaranti omfatter krav om tilbakebetaling av urettmessig utbetalt leterefusjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 9. september at anke over Borgarting lagmannsretts dom 13. mai 2019 skal behandles i Høyesterett.

Skeie Technology AS
(advokat Kyrre Eggen)

mot

Staten v/Finansdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-120229SIV-HRET

Til toppen