Politirett. Om forholdsmessigheten av å registrere DNA-profil i identitetsregisteret. EMK artikkel 8.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. februar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 14 november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat John Christian Elden)

mot

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Saksnummeret til Høyesterett er 19-14740SIV-HRET

Til toppen