Reindriftsrett. Om reindriftsloven § 60 fjerde ledd kan benyttes til reintallsreduksjon uten samtykke.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. mai 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 12. februar 2019 skal behandles i Høyesterett.

Reinbeitedistrikt 13
(advokat Trond Pedersen Biti)

mot

Per Nils Ottar Anti
(advokat Per Arve Amundsen)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-048745SIV-HRET.

Til toppen