Sakskostnader etter forvaltningsloven. Om en part kan kreve dekning av utgifter til juridisk bistand etter forvaltningsloven § 36 i et tilfelle der parten ikke selv står ansvarlig for utgiftene, men får dekket utgiftene av tredjemann.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17. januar 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 21. oktober 2019 skal behandles i Høyesterett.

Miroslav Kuba
(advokat Jan Arild Vikan) 
 
Fellesforbundet (partshjelper)
 
Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper)
(advokat Rune Lium) 
 
mot
  
Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Håkon Christian Nyhus) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-188949SIV-HRET

Til toppen